Doel

Het bevorderen en het behartigen van de belangen van kinderen en ouders in Haarlem in het bijzonder van Marokkaanse afkomst met het oog op integratie, participatie, ontwikkeling en bewustwording in de samenleving en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houden of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord.

Om onze doelstellingen te bereiken willen wij met onze aanbod richten op cursussen, informatiebijeenkomsten en educatieve activiteiten.

De stichting tracht haar doel te verwezenlijken door :

a) Het organiseren van activiteiten (waaronder huiswerkbegeleiding en sportactiviteiten) en bijeenkomsten.

b) Het stichten en instandhouden van een centrum voor ouders en hun kinderen.

c) Het geven van voorlichting en informatie.

d) Het deelnemen in organisaties en aan activiteiten die de doelstellingen van de stichting mede kunnen verwezenlijken.

e) Het opbouwen en versterken van het dragend netwerk in het kader van de doelstelling.

f) Het verwerven van fondsen in het kader van de doelstelling.

g) Alle overigen wettige middelen welke tot het gestelde doel kunnen leiden.